Disclaimer

Disclaimer

GraphiQs streeft ernaar om juiste en actuele informatie te verstrekken, echter kan niet gegarandeerd worden dat de informatie juist en volledig is op het moment van plaatsen of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist en volledig is. Daarom kunnen aan de informatie uit deze website geen rechten worden ontleend en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolg van onjuiste en/of gedateerde informatie.

GraphiQs is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. GraphiQs is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Deze website is eigendom van GraphiQs. Het auteursrecht op deze website behoort toe aan GraphiQs of bij derden welke met toestemming materiaal op deze website beschikbaar hebben gesteld aan GraphiQs.

De inhoud van deze website kan te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door GraphiQs worden gewijzigd.